Jak napisać biznes plan

Projektowanie stronBiznes plan jest nie odłącznym punktem planowanie działalności gospodarczej. Bez niego nie można rzetelnie zaplanować działania firmy.

Dlaczego warto posiadać biznes plan ?

ustalenie i zdefiniowanie celów jakie stawiamy przed swoją działalnością.

kontrola odpowiedniego wykorzystania środków

 

Biznes plan ma pokazać czy twój pomysł na biznes się opłaca.

 

Czy twoja działalność jest w stanie generować dochód wystarczający do pokrycia poniesionych kosztów, oraz czy spełni twoje wymagania finansowe – czy zarobki które będzie generować firma są dla Ciebie wystarczające.

 

Biznes plan musi zawierać najważniejsze punkty twojego pomysłu przedstawiające główną ideę i działanie firmy.

 

W gospodarce rynkowej często zachodzące zmiany  zmuszają do nowego spojrzenia na funkcje realizowane przez przedsiębiorstwo. Jedną z nich jest planowanie , czyli określenie celów jakie firma chce osiągnąć w swojej strategii.

 

Planowanie jest procesem ciągłym i wiąże się z przygotowaniem szczegółowego „rozpracowania” celów, środków działania, metod kierowania i wykonania podstawowego dokumentu stosowanego w gospodarce rynkowej, czyli biznesplanu. Od niego zaczyna się działalność zarządu nowo powstałej spółki bądź firmy, która zamierza się zmodernizować. „Biznesplan opracowuje się celem przedstawienia radzie nadzorczej, inwestorom, kierownictwu banków finansujących przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwo, przedstawicielom biznesu , którzy dysponują wolnym kapitałem i chcą, nawet podejmując duże ryzyko, organizować wspólne przedsięwzięcia.” „Warto podkreślić, że jest on planem menedżerów, który określa ich zdolność  do podejmowania skutecznych działań  zmierzających do trwałego usytuowania się na rynku, czyli finansowo efektywnego połączenia okazji rynkowych z możliwościami firmy.” W działalności gospodarczej przedsiębiorstwa plan przedsięwzięcia konkretyzuje koncepcję działania, ustala metody i sposób ich  osiągania z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań. Konieczne jest jego sporządzenie na przykład przed założeniem nowej firmy, podczas łączenia przedsiębiorstw, w krytycznym okresie, ukierunkowanie na nowe rynki,  duże inwestycje, modernizacja. „Jednocześnie biznesplan jest dokumentem, który szczegółowo, krok po kroku, powinien sugerować kierownictwu firmy jak ma postępować, aby realizując wyznaczone cele osiągnąć sukces. Jeżeli firma rozpoczyna swoją działalność w biznesie, wówczas plan powinien być dokumentem umożliwiającym określenie koncepcji jej rozwoju, ocenę konkurencji, oszacowanie kosztów oraz ryzyka związanego z   planowanym przedsięwzięciem.” Dla potencjalnego inwestora biznesplan jest pierwszym (często jedynym) pisemnym dokumentem wspierającym propozycje finansowania, dlatego istotne jest, aby przedkładany do realizacji (inwestowania) projekt został w dokumencie sprecyzowany w sposób przekonywujący, a przede wszystkim konkretny i jasny. Spełniając zadanie uatrakcyjnienia danego przedsięwzięcia wobec zewnętrznych inwestorów, plan musi podkreślać siłę przedsiębiorstwa, ukazywać jego mocne strony, przedstawiać stan bieżący i potrzeby oraz przyszłe perspektywy i zamierzenia, ale jednocześnie realistycznie ukazywać trudności oraz sposoby ich pokonywania.

 

Planowanie, jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania powinno stać się narzędziem aktywnego sterowania wszelkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, a nie jak dotychczas zabiegiem czysto formalnym. Nowemu podejściu do planowania sprzyja prowadzona od niedawna w Polsce polityka ekonomiczna, finansowa oraz ewoluujące „otoczenie prawne” . Pojawia się nadzieja na możliwość stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, których nieodłącznym elementem jest warunek opracowania planu strategicznego firmy, kreującego bardziej efektywne, racjonalne i skuteczne działania. „Pewnym symptomem poprawy sytuacji jest obserwowany w ostatnich latach w polskich firmach wzrost roli planowania finansowego. Plan finansowy coraz częściej staje się planem nadrzędnym i podstawą do opracowania planów rzeczowych, a nie tylko ilustracją planów przedmiotowych, takich jak plan techniczno – ekonomiczny, plan produkcji czy plan sprzedaży. Większość przedsiębiorstw dalej jednak uznaje za podstawowe źródła informacji planistycznych analizę zdolności produkcyjnych, całkowicie ignorując otoczenie gospodarcze w jakim działa, a więc warunki, które determinują realizację celów i zadań planu oraz sposoby i środki osiągnięcia podstawowych celów.” „Dokument ten nie służy wyłącznie celom zewnętrznym, czyli przyciągnięciu do firmy dodatkowych zasobów. Jest to także ważny materiał planistyczny dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Wypływa stąd praktyczny wniosek: kierownictwo przedsiębiorstwa powinno postawić się na miejscu potencjalnego inwestora, zrozumieć jego zamiary i oczekiwania. Dopiero po ocenie planu z takiej pozycji może on być przedstawiony kontrahentom. Tę uwagę można potraktować jako warunek minimum dla powodzenia.” „Biznesplan powinien być elastyczny, tj. powinien uwzględniać możliwości korekt w przypadku zmiany warunków zewnętrznych  (np. zmiany popytu, zmiany cen, kursów, itp.).”

 

Ważnym elementem biznesplanu jest analiza punktu opłacalności (progu rentowności). Dla każdego przedsięwzięcia gospodarczego można oszacować czas, w którym wpływy (dochody) zrównają się z kosztami całkowitymi, czyli kiedy przedsięwzięcie gospodarcze przestaje przynosić straty. Znając wielkość kosztów stałych i zmiennych, cenę sprzedaży i planowany zysk, można określić punkt opłacalności.

 

Nowoczesna filozofia planowania, której efektem jest stosowany w praktyce krajów zachodnich businessplan  (w polskiej literaturze fachowej utrwalił się termin biznesplan), tj. plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, czy szerzej – plan przedsięwzięcia, oparta jest na pewnych założeniach teoretycznych, które w największym skrócie przedstawiono poniżej:

 

wszystkie założenia odnoszą się wyłącznie do samodzielnych podmiotów funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej, dane przedsiębiorstwo, firmę lub przedsięwzięcie traktuje się jako obiekt funkcjonujący w otoczeniu ekonomicznym, finansowym, prawnym, społecznym, informacyjnym, z którym jest powiązany. Otoczenie to determinuje i ogranicza jego zachowanie,

przyszłość jest przewidywalna tylko w ograniczonym stopniu. Wynika to nie tylko ze zbyt dużej liczby zmiennych elementów, które należy brać pod uwagę, ale także często z braku zastosowania odpowiednich technik planowania strategicznego, prognozowania oraz trudnego do przewidzenia zachowania się innych podmiotów,

planowanie rozumiane jest jako selektywny sposób uzyskiwania i przetwarzania informacji, umożliwiający sformułowanie celów działania firmy oraz zwiększenie prawdopodobieństwa ich osiągnięcia,

podstawowymi rezultatami opracowania planu działania firmy powinny być: ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i szans (możliwości), a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji,

planowanie, jako projekt przyszłych zdarzeń jest aktywnym, kreatywnym narzędziem zarządzania, ukierunkowanym na otoczenie, integrującym działania, prowadzącym efektywną kontrolę zamierzeń i efektów działania. Sprawne zarządzanie, którego elementem ma być planowanie kreujące rozwój firmy, umożliwia podejmowanie i realizację coraz bardziej złożonych działań oraz związków z innymi podmiotami procesów gospodarczych,

funkcja kontrolna w planowaniu zakłada trafność planów  i działa jak system sprzężeń między zamierzonymi celami a ich osiąganiem,

Reasumując przedstawione rozważania należy stwierdzić, że  za podstawowe zadania stawiane nowoczesnym procedurom planowania można uznać:

sformułowanie i skonkretyzowanie idei działania i określanie celów,

stworzenie możliwości nadzorowania wykonania zaplanowanych zamierzeń przez kadrę menedżerską,

stworzenie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania

Przy pisaniu można skorzystać z usług firmy, bądź zlecić napisanie fachowcom, albo z pomocą doradcy

http://chelm-online.pl – projektowanie stron Chełm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *